Olika CMAS kursnivåer

Grundutbildningen, CMAS/SSDF * (one Star)

Syftar till att ge eleven kunskap och färdighet att dyka. Eleven får lära sig att på ett säkert och korrekt sätt använda lämplig dykutrustning och att dyka till maximalt dykdjup på 20 meter.

Vidareutbildningen, CMAS/SSDF ** (two star)

Ger eleven utbildning i mer avancerade dykmetoder i samband med öppet vatten. Maximalt dykdjup 30 meter. Efter denna utbildning kan eleven utbilda sig till bl a dykledare.

Högsta dykutbildningen, CMAS/SSDF *** (three star)

Ger eleven teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i avancerade dykmetoder, navigation och framförande av liten båt. Kursen omfattar också organisation och dykledning av grupper med dykare av alla certifikatstyper. Maximalt dykdjup 39 meter.

Information om Svenska Sportdykarförbundet (CMAS)

Allmänt:

Svenska Sportdykarförbundet (SSDF) bildades 1958 och har sedan dess växt till en stor organisation inom svensk idrott.

 • SSDF ingår som ett specialförbund inom Sveriges Riksidrottsförbund (RF) och är Sveriges enda ickekommersiella medlemsorganisation för sportdykare. SSDF består idag av ca 200 lokala klubbar.
 • Internationellt är SSDF dessutom anslutet till CMAS (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques). CMAS är en världsomspännande organisation för sportdykare. CMAS bildades 1959 av 15 länder. Idag består CMAS av 134 medlemsländer och 10 miljoner dykare från hela världen. Medlemsländerna är anslutna via någon eller några av kommittéerna (Sport-, Tekniska- eller Vetenskapliga kommittén). CMAS hemsida: https://www.cmas.org
 • SSDF har ett starkt samarbete med sportdykarförbunden i de andra nordiska länderna – inte minst när det gäller internationella frågor.
 • SSDFs viktigaste uppgift är att på bästa sätt tillvarata medlemmarnas intressen. Det innebär bland annat att utveckla utbildning och säkerhet så långt som möjligt. SSDF stimulerar  ledarutbildning och arbetar för att bredda både motions- och tävlingsidrott, barn- och  ungdomsverksamhet samt jämställd idrott.
 • Precis som andra idrottsorganisationer utför många medlemmar ett omfattande ideellt arbete på sin fritid. En så stor organisation kräver dock en dagligen fungerande administration.  Förbundet har därför ett kansli med tre anställda.
 • Medlemmarna är också försäkrade genom en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Folksam. Försäkringen ger en ekonomisk ersättning vid olycksfall under dykresa eller dykutbildning.
 • Medlemskap i förening innebär mycket mer än detta. Många föreningar har bassängtider i lokal simhall, båt, kompressor och dykutrustningar. Föreningen och dess medlemmar har möjlighet att ta del av förmåner förbundet har förhandlat fram (förmånerna finns listade på https://www.ssdf.se. Medlemmarna får använda föreningens utrustning gratis eller till mycket låg kostnad. Föreningarna organiserar också dykutfärder till självkostnadspris, föredrag i dykrelaterade ämnen och vissa specialkurser (t ex marinbiologi, marinarkeologi, nitroxutbildning etc).

SSDFs organisation

Förbundets högsta beslutande organ är förbundsmötet, som arrangeras i april varje år. Vid förbundsmötet representeras förbundets medlemmar genom föreningsombud.

 • Förbundsmötet väljer en förbundsstyrelse bestående av förbundsordförande, 6 ledamöter och 2 suppleanter. Ledamöter till förbundsstyrelsen föreslås av valberedningen.
 • SSDF är indelat i 7 kommittéer: Fridykningskommittén, Dykkommittén, UV-fotokommittén, Fensimskommittén, UV-rugbykommittén, Tekniska kommittén och Internationella kommittén.

Fridykning

 • Fridykning, den dykning som bedrivs utan luftflaskor, ger utövaren en smidighet som den vanlige sportdykaren saknar. Att lätt och smidigt simma runt bland fiskar och andra havsdjur utan de tunga stålflaskorna är äkta frihetskänsla.
 • För att utöva fridykning krävs endast mask, snorkel och fenor. Utomhus kan man även behöva våtdräkt och viktbälte.
 • SSDF utbildar pool fridykarcertifikat i sex steg, tre grundläggande och tre avancerade. Som komplement till detta finns även snorkeldiplom, utomhusfridykarcertifikat i tre steg och Viking fridykare. Fridykarinstruktörsutbildningen är även den indelad i tre steg där det tillkommer en fristående Avancerad fridykarinstruktör för att kunna utbilda i de tre avancerade pool certifikaten Steg 4-6.

Sportdykning

CMAS/SSDF dykutbildning är uppdelad i tre steg; *, ** och ***. Kurserna är mycket omfattande med tyngdpunkt på säker dykning och olika livräddningsmetoder. Dykkurserna hålls av instruktörer i auktoriserade föreningar/dykskolor.

 • Grundutbildningen, CMAS/SSDF *, syftar till att ge eleven kunskap och färdighet att dyka. Eleven får lära sig att på ett säkert och korrekt sätt använda lämplig dykutrustning och att dyka till maximalt dykdjup på 20 meter.
 • Vidareutbildningen, CMAS/SSDF **, ger eleven utbildning i mer avancerade dykmetoder i samband med öppet vatten. Maximalt dykdjup 30 meter. Efter denna utbildning kan eleven utbilda sig till bl a dykledare.
 • Högsta dykutbildningen, CMAS/SSDF ***, ger eleven teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i avancerade dykmetoder, navigation och framförande av liten båt. Kursen omfattar också organisation och dykledning av grupper med dykare av alla certifikatstyper. Maximalt dykdjup 39 meter.
 • CMAS/SSDF **** är en *** dykare som genom sin förmåga understödd av bred erfarenhet uppnått en högre kunskapsnivå än genomsnittet. Han/hon anses vara kompetent till att leda andra dykare och sportdykning i avseende att utföra mer avancerade uppdrag eller projekt i förbundets anda och enligt förbundets målsättning. Denna nivå uppnår man inte genom att närvara vid kurs. Ansökan om **** dykcertifikat skickas till SSDFs kansli. Bedömningen görs av SSDFs Tekniska kommitté.
 • Instruktörsutbildningarna är också uppdelade i tre steg. CMAS * instruktör har goda kunskaper i undervisnings- och instruktionsmetodik. Instruktören anses kvalificerad att undervisa både teori och praktik inom samtliga dykutbildningar. CMAS ∗ instruktörer som utbildats från och med 2005 har rätt att ansvara för och examinera hel dykkurs på ∗ nivå.
 • CMAS ** instruktör har genom erfarenhet och utbildning skaffat sig tillräcklig kunskap för att ansvara för hel dykkurs, leda * och ** instruktörer i utbildningsarbetet och att ansvara för dykövningar i öppet vatten. Instruktören anses även behörig att som handledare delta i undervisning av * instruktör.
 • CMAS *** instruktör har genom erfarenhet och utbildning skaffat sig tillräcklig kunskap för att utbilda alla grader av dykare och instruktörer.

Hur du jämför CMAS utbildning med andra organisationer

Andra organisationers utbildningar

Om dykare har utbildning som ger behörighet som överstiger Dykpraxis rekommendationer, gäller utbildningen så länge den är från erkänd utbildningsorganisation. Är du osäker på något kontakta SSDF:s Tekniska Kommitté för hjälp.

Jämförelse mellan några olika utbildningsorganisationer:

CMAS * (One Star Diver)

motsvarar dessa utbildningar hos andra organisationer

 • PADI: Open Water Diver & Adventure Diver & Advanced Open Water Diver
 • Naui: Scuba Diver & Adv. Scuba Diver
 • SSI: Open Water Diver

CMAS * (Two Star Diver) 

motsvarar dessa utbildningar hos andra organisationer

 • PADI: Rescue Diver
 • Naui: Master Scuba Diver
 • SSI: Adv. Open Water

CMAS *** (Three Star Diver)

motsvarar dessa utbildningar hos andra organisationer

 • PADI: Divemaster
 • Naui: Divemaster
 • SSI: Master Diver

Det ska påpekas att tabellen endast utgör en bas vid jämförelse och för tillträde till kurser. En CMAS/SSDF enstjärnig dykare kan inte kräva att få ut ett PADI Advanced Open Water certifikat, men kan däremot i vissa fall börja en Rescue Diver-kurs (om övriga krav uppfyllts). För att få börja en instruktörskurs krävs att dykaren har det högsta beviset inom det egna systemet. En CMAS/SSDF trestjärnig dykare har inte rätt att börja en PADI-instruktörskurs utan att först gå Divemasterutbildningen och omvänt.